GÓI INTERNET CÁ NHÂN

Download/Upload: 80Mbps

 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

220.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 100Mbps

 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

235.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 150Mbps

 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

320.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 80Mbps

 
 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

220.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 100Mbps

 
 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

235.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 150Mbps

 
 • Trang bị Modem WiFi 2 băng tần
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

320.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI INTERNET & TRUYỀN HÌNH

Download/Upload: 30Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPT TV
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

205.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 80Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPT TV
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

230.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 100Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPT TV
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

285.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 150Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPT TV
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

360.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 30Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPT TV
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

205.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 80Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPT TV
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

230.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 100Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPT TV
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

285.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 150Mbps

 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPT TV
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 2 tháng cước

360.000/tháng

Đăng ký ngay

GÓI INTERNET DOANH NGHIỆP

LUX 500

Download/Upload: 500Mbps

 • Thiết bị modem mặc định:
 • Hub AX1800GZ
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

800.000/tháng

Đăng ký ngay

LUX 800

Download/Upload: 800Mbps

 • Thiết bị modem mặc định:
 • Hub AX1800GZ
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

1.000.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 400Mbps

 • Thiết bị modem mặc định: Vigor hoặc tương đương
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

1.410.000/tháng

Đăng ký ngay

Download/Upload: 500Mbps

 • Thiết bị modem mặc định: Vigor hoặc tương đương
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

8.125.000/tháng

Đăng ký ngay

LUX500

Download/Upload: 500Mbps

 • Thiết bị modem mặc định:
 • Hub AX1800GZ
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

800.000/tháng

Đăng ký ngay

LUX800

Download/Upload: 800Mbps

 • Thiết bị modem mặc định:
 • Hub AX1800GZ
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

1.000.000/tháng

Đăng ký ngay

SUPER400

Download/Upload: 400Mbps

 • Thiết bị modem mặc định: Vigor hoặc tương đương
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

1.410.000/tháng

Đăng ký ngay

SUPER500

Download/Upload: 500Mbps

 • Thiết bị modem mặc định: Vigor hoặc tương đương
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Miễn phí lắp đặt*
 • Ưu đãi tới 1 tháng cước

8.125.000/tháng

Đăng ký ngay